יום חמישי, מרץ 01, 2007

Ти ж мене підманула א יידישער וואריאנט פון


--
"פּידמאַנולאַ, פּידוועלאַ"


Ти казала в понеділок 
Підем разом по барвінок,
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела.
Приспів:
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене молодого
З ума-розуму звела.
Ти казала у вівторок
Поцілуєш разів сорок,
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела.
Ти казала у середу
Підем разом по череду,
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела.
Ти казала у четвер
Підем разом на шпацер,
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела.
Ти казала у п'ятницю
Підем ми на вечорниці,
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела.
Ти казала у суботу
Підем разом на роботу,
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела.
Ти казала у неділю
Підем разом на весілля
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела.
Ти казала: "Я умру"
Я купив тобі трумну
Я прийшов, а ти жива,
Підманула-підвела.האָסט מיך ווידער אָפּגענאַרט
(אַ ייִדישער וואַריאַנט פון דער אוקראַינישער פאָלקסליד: "פּידמאַנולאַ, פּידוועלאַ")

bhagr khs: האָסט געזאָגט, וועסט קומען זונטיק
ווען די שטערן פרײלעך ווינקען
האַלבע נאַכט ביים פּלויט איך וואַרט –
האָסט מיך, מײדל, אָפּגענאַרט! י

רעפרען:
דו האָסט מיך אָפּגענאַרט,
דו האָסט מיך דאָך פאַרנאַרט
דו ביי מיר ביים יונגן בחור
צוגעגנבט האָסט דאָס האַרץ.

האָסט געזאָגט וועסט קומען מאָנטיק
קאָכסטו אָפּ אַ יויך מיט מאָנדלעך
מיט אַ לעפל כ'זיץ און וואַרט –
האָסט מיך ווידער אָפּגענאַרט.

האָסט געזאָגט וועסט קומען דינסטיק
נאָך מיין דאַווענען, נאָך מינחה
מיט אַ סידור כ'שטײ און וואַרט –
האָסט מיך ווידער אפּגענאַרט!

האָסט געזאָגט וועסט קומען מיטוואָך
וועט מען שטעלן אונדז אַ חופּה
מיט אַ רב איך שטײ און וואַרט –
האָסט מיך ווידער אָפּגענאַרט!

האָסט געזאָגט, אַז דאָנערשטיק
קומסט צו מיר אַריין אין שטוב
מיט אַ לעקעכל איך וואַרט –
האָסט מיך ווידער אָפּגענאַרט!

האָסט געזאָגט: – מיר גײען פרייטיק,
נאָכן בענטשן ליכט, צום טייכל –
קערלעך קויף איך – שטיי און וואַרט –
האָסט מיך ווידער אָפּגענאַרט.

האָסט געזאָגט וועסט קומען שבת
וועסטו זיין פאַר מיר מיין חוה...
איך, דיין אָדם, וואַרט און וואַרט –
האָסט מיך שבת אָפּגענאַרט!

היינט מיט דיר וועל איך זיך שײדן
כ'זוך מיר אויס אַן אַנדער מײדל –
האָסט געזאָגט: – מיר מוחל זיי,
פּרואוו הײב אָן דיין ליד פון ס'ניי –

האָסט געזאָזט וועסט קומען זונטיק
ווען די שטערן פרײלעך ווינקען
האַלבע נאַכט ביים פּלויט איך וואַרט –
האָסט מיך ווידער אָפּגענאַרט!